Bài 10: Thực hành – Bài tập và chữa bài về nhập xuất dữ liệu

594

Chào các bạn,

Trong bài này, mình sẽ cùng đi giải quyết một số bài tập ở dạng nhập xuất dữ liệu với JavaScript chạy trên trình duyệt.

Các bài ở đây đều đi kèm lời giải, tuy nhiên, bạn hãy thử làm trước khi so sánh với kết quả nhé. Đừng quên mục đích không phải là giải đúng bài tập, mục đích là thử sức của bạn.

Danh sách bài tập kèm lời giải chi tiết

Bài 1: Hãy viết chương trình in ra chuỗi “Hello World @ Code Online”.

>> Xem lời giải bài 1

Bài 2: Viết chương trình nhập vào hai số nguyên a, b và tính tổng hai số đó.

>> Xem lời giải bài 2

Bài 3: Viết chương trình nhập vào hai số nguyên a, b và in ra màn hình kết quả của các phép tính cộng, trừ, nhân, chia của hai số đó.

>> Xem lời giải bài 3

Bài 4: Nhập vào số nguyên a, tính a mũ 2, a mũ 3, a mũ 4.

>> Xem lời giải bài 4

Bài 5: Nhập vào hai số nguyên dương a, b lần lượt là cạnh của hình chữ nhật. Tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật.

>> Xem lời giải bài 5

Bài 6: Viết chương trình nhập vào bán kính hình cầu, tính và in ra diện tích, thể tích của hình cầu đó.
– Biết công thức tính diện tích hình cầu là: 4πR^2.
– Biết công thức tính thể tích hình cầu là: (4/3)πR^3.
– Lấy π = 3.14

>> Xem lời giải bài 6

Bài 7: Viết chương trình nhập vào ba số nguyên a, b, c lần lượt là ngay tháng năm. In ra màn hình theo định dạng dd/mm/yyyy.
Ví dụ:
Đầu vào: a b c lần lượt là 5 6 2018
Kết quả mong muốn: 05/06/2018

>> Xem lời giải bài 7

Bài 8: Viết chương trình nhập vào số giây, rồi đổi sang định dạng “hh:mm:ss”.
Ví dụ
Đầu vào: 7826
Kết quả mong muốn: 02:10:26

>> Xem lời giải bài 8