Trang chủ IT - Lập trình Bài 12: Thực hành – Bài tập và chữa bài về vòng...

Bài 12: Thực hành – Bài tập và chữa bài về vòng lặp

880

Chào các bạn,

Trong bài này, mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một số bài tập về vòng lặp với JavaScript chạy trên trình duyệt.

Như thường lệ, bạn hãy tự giải trước khi xem kết quả chi tiết nhé.

Danh sách bài tập kèm lời giải chi tiết

Bài 1: Nhập vào một số nguyên dương n. In ra các số từ 1 đến n.

>> Xem lời giải bài 1

Bài 2: Nhập vào một số nguyên duơng n. Tinh tổng các số từ 1 đến n.

>> Xem lời giải bài 2

Bài 3: Nhập vào một số nguyên không âm n, và in ra n giai thừa.

>> Xem lời giải bài 3

Bài 4: Nhập vào một số nguyên dương n, viết chương trình tính
S = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 1/n

>> Xem lời giải bài 4

Bài 5: Viết chương trình nhập vào chiều cao, chiều ngang của hình chữ nhật. Vẽ hình chữ nhật đặc dấu sao (*) có kích thước đã nhập.

Ví dụ: Chiều cao là 3, chiều dài là 5, thì hình chữ nhật sẽ như sau:

*****
*****
*****

>> Xem lời giải bài 5

Bài 6. Nhập vào một số nguyên x, vẽ hình tam giác dấu * có dạng như ví dụ dưới đây.

Ví dụ x = 3, thì hình tam giác sẽ có dạng như sau:

***
**
*

>> Xem lời giải bài 6

Bài 7: Viết chương trình nhập vào chiều cao, chiều ngang của hình chữ nhật. Vẽ hình chữ nhật rỗng dấu sao (*) có kích thước đã nhập.

Ví dụ: Chiều cao là 3, chiều dài là 5, thì hình chữ nhật sẽ như sau:

*****
*   *
*****

>> Xem lời giải bài 7

Bài 8: Viết chương trình kiểm tra 1 số có là số nguyên tố không? Biết rằng, số nguyên tố là số nguyên dương có duy nhất 2 ước là 1 và chính nó. Ví dụ số 2, 3, 5,…

>> Xem lời giải bài 8

Bài 9: Viết chương trình tính số thứ n của dãy fibonacci biết dãy f(n) = f(n-1) + f(n-2), n > 2 và f(1) = 1, f(2) = 1.
Tìm hiểu thêm về dày fibonacci tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A3y_Fibonacci

>> Xem lời giải bài 9

Bài 10: Nhập vào một số nguyên n (0 < n <= 10 tỷ). In ra số đảo ngược của số n.

Ví dụ, số 123, thì đảo ngược là 321.

>> Xem lời giải bài 10

Bài 11: Nhập vào một số nguyên dương n. Tìm chữ số lớn nhất trong các chữ số mà n có.

Ví dụ, số 123, thì số lớn nhất là 3

>> Xem lời giải bài 11

Bài 12: Nhập vào một số nguyên dương n. Tính tổng các chữ số có trong n.

Ví dụ, số 123, thì tổng là 6.

>> Xem lời giải bài 12

Bài 13: Cho một dãy số nguyên, mỗi số cách nhau bởi một dấu cách. Tìm số lớn nhất, nhỏ nhất trong dãy và số lượng số trong dãy.

>> Xem lời giải bài 13

Bài 14: Nhập vào một số nguyên k, in ra danh sách các số nguyên tố nhỏ hơn k. Nếu không có số nguyên tố nào nhỏ hơn k thì in ra “NOT FOUND”.

>> Xem lời giải bài 14

Bài 15: Nhập vào một số nguyên k, tính và in ra trung bình cộng của các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng k. Kết quả làm tròn tới 3 chữ số thập phân.

>> Xem lời giải bài 15

Bài 16: Nhập vào một số dương nguyên k, in ra danh sách k số nguyên tố đầu tiên.

>> Xem lời giải bài 16