Bài 14: Thực hành – Bài tập và chữa bài về xử lý chuỗi

633

Chào các bạn,

Trong bài này mình sẽ cùng đi giải một số bài tập liên quan đến chuỗi trong JavaScript chạy trên trình duyệt.

Như thường lệ, hãy thử làm bài trước khi xem đáp án chi tiết nhé.

Danh sách bài tập kèm lời giải chi tiết

Bài 1: Hãy nhập vào một đoạn văn, đếm xem trong đoạn văn đó có bao nhiêu từ.

>> Xem lời giải bài 1

Bài 2: Cho một chuỗi là đường dẫn của một file trong máy tính. Đường dẫn đúng là đường dẫn không có các dấu gạch chéo (/) ở đầu, ở cuối, và ở giữa các folder chỉ có duy nhất một dấu gạch chéo để phân tách. Hãy xóa các dấu gạch chéo thừa để được một đường dẫn đúng.

Ví dụ:
Dường dẫn ban đầu: ////laptrinh//////code//////chuanhoa/////
Đáp án: laptrinh/code/chuanhoa

>> Xem lời giải bài 2

Bài 3: Nhập vào một chuỗi. Kiểm tra xem chuỗi đó có chứa tất cả là số hay không.

>> Xem lời giải bài 3

Bài 4: Nhập vào một chuỗi. Đổi tất cả các chữ cái đầu câu thành hoa, các chữ khác thành chữ thường theo đúng chính tả. Chuỗi không chứa danh từ riêng, không chứa các dấu cách thừa. Các dấu câu có thể có gồm chấm (.), hỏi chấm (?), chấm than (!).

>> Xem lời giải bài 4

Bài 5: Nhập vào họ tên của một người. Tách ra tên của người đó. Chuỗi nhập vào coi như đã được chuẩn hóa.

>> Xem lời giải bài 5

Bài 6: Nhập vào một chuỗi và một ký tự. Đếm số lần xuất hiện của ký tự đó trong chuỗi đã cho và không phân biệt chữ hoa chữ thường.

>> Xem lời giải bài 6