Làm việc với Array trong JavaScript

13754

Chào các bạn,

Trong lập trình javascript, chúng ta thường xuyên phải làm việc với array (mảng), vì vậy nếu biết cách vận dụng thành thạo các hàm xử lý mảng thì bạn sẽ code nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Bài viết sau đây mình sẽ gửi tới bạn tất cả các phương thức, thuộc tính của đối tượng Array trong Javascript, mời các bạn cùng theo dõi.

Các phương thức, thuộc tính của Array trong Javascript

concat()

concat() được sử dụng khi bạn muốn gộp nhiều mảng lại với nhau, phương thức này sẽ trả về một mảng mới.

Cú pháp: array1.concat(array2, array3, ..., arrayX). Trong đó array2, array3, ..., arrayX là các mảng bạn muốn gộp lại với mảng array1.

var iphonePhones = ["iphone 4", "iphone 5", "iphone 6"];
var samsungPhones = ["galaxy s1", "galaxy s2", "galaxy s3", "galaxy s4"];
var nokiaPhones = ["n8", "n81", "n82"];

var phones = nokiaPhones.concat(iphonePhones, samsungPhones);

// ["n8", "n81", "n82", "iphone 4", "iphone 5", "iphone 6", "galaxy s1", "galaxy s2", "galaxy s3", "galaxy s4"]

copyWithin()

copyWithin() được sử dụng khi bạn muốn trích một đoạn trong mảng và ghi đè vào một đoạn khác trong chính mảng đó.

Cú pháp: array.copyWithin(target, start, end). Trong đó:

 • target: Vị trí bắt đầu ghi đè.
 • start: Không bắt buộc, là vị trí bắt đầu của mảng muốn trích, mặc định là 0.
 • end: Không bắt buộc, là vị trí kết thúc của mảng muốn trích, mặc định là độ dài của mảng.

Lưu ý: copyWithin() sẽ không bao giờ làm thay đổi số lượng phần tử có trong mảng.

// Copy toàn bộ mảng và ghi đè từ vị trí thứ 2
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.copyWithin(2);
console.log(fruits) // ["Banana", "Orange", "Banana", "Orange"]

// Copy các phần tử từ vị trí 2 tới vị trí 4 sau đó ghi đè từ vị trí 0
var samsungPhones = ["galaxy s1", "galaxy s2", "galaxy s3", "galaxy s4", "galaxy s5"];
samsungPhones.copyWithin(0, 2, 4);
console.log(samsungPhones); // ["galaxy s3", "galaxy s4", "galaxy s3", "galaxy s4", "galaxy s5"]

entries()

entries() sẽ trả về một Array iterator từ mảng ban đầu, có giá trị là một cặp [key, value].

Cú pháp: array.entries(). Phương thức này không có tham số.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var f = fruits.entries();

for (let pair of f) {
 console.log(pair);
}

/*
Output:

[0, "Banana"]
[1, "Orange"]
[2, "Apple"]
[3, "Mango"]
*/

every()

every() được sử dụng khi bạn muốn kiểm tra xem tất cả các phần tử trong mảng có thỏa mãn một điều kiện do bạn đặt ra hay không. Phương thức trả về true khi tất cả các phần tử đều thỏa mãn, trả về false khi một trong số các phần tử không thỏa mãn.

Điều kiện bạn đặt ra được thể hiện dưới dạng một callback, callback trả về true có nghĩa là thỏa mãn, trả về false là không thỏa mãn.

Cú pháp: array.every(function(currentValue, index, arr), thisValue). Trong đó:

 • function(currentValue, index, arr): function callback chạy cho mỗi phần tử mảng.
  • currentValue: Giá trị của phần tử hiện tại
  • index: Không bắt buộc, là vị trí của phần tử hiện tại
  • arr: Không bắt buộc, là mảng mà chứa phần tử hiện tại
 • thisValue: Không bắt buộc, nếu truyền vào thì nó sẽ được làm giá trị this của function, nếu không truyền this sẽ là undefined.
// Kiểm tra mảng numbers có phải toàn số lẻ hay không?
let numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
let isOddArray = numbers.every(function (item) {
  return item % 2 != 0;
});
console.log(isOddArray); // false

// Kiểm tra numbers có phải mảng giảm dần hay không?
let numbers = [5, 4, 3, 2, 1];
let isDescArray = numbers.every(function (item, index, arr) {
  if (index == 0) {
    return true
  } else {
    return item < arr[index - 1];
  }
});

console.log(isDescArray); // true

fill()

Phương thức fill() sẽ làm cho tất cả các phần tử trong mảng trở thành một giá trị giống nhau.

Cú pháp: array.fill(value, start, end). Trong đó:

 • value: Bắt buộc, là giá trị mà bạn muốn điền vào mảng
 • start: Không bắt buộc, là vị trí bắt đầu của việc điền vào mảng, mặc định là 0.
 • end: Không bắt buộc, là vị trí kết thúc của việc điền vào mảng, mặc định sẽ là array.length
// Điền 2 phần tử cuối cùng thành "Kiwi"
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.fill("Kiwi", 2, 4); // ["Banana", "Orange", "Kiwi", "Kiwi"]

filter()

filter() được sử dụng để lọc các phần tử trong mảng theo một điều kiện mà bạn đặt ra. Phương thức này sẽ trả về một mảng mới chứa các phần tử thỏa mãn điều kiện.

Điều kiện bạn đặt ra được thể hiện dưới dạng một callback, callback trả về true có nghĩa là thỏa mãn, trả về false là không thỏa mãn.

Cú pháp: array.filter(function(currentValue, index, arr), thisValue). Trong đó

 • function(currentValue, index, arr): function callback chạy cho mỗi phần tử mảng.
  • currentValue: Giá trị của phần tử hiện tại
  • index: Không bắt buộc, là vị trí của phần tử hiện tại
  • arr: Không bắt buộc, là mảng mà chứa phần tử hiện tại
 • thisValue: Không bắt buộc, nếu truyền vào thì nó sẽ được làm giá trị this của function, nếu không truyền this sẽ là undefined.
var tasks = [
  { title: 'Fix bug 1', status: 'done' },
  { title: 'Fix bug 2', status: 'todo' },
  { title: 'Fix bug 3', status: 'done' },
]

var doneTasks = tasks.filter(function (task) {
  return task.status == 'done';
});

console.log(doneTasks);
/*
Output:

[
  { title: 'Fix bug 1', status: 'done' },
  { title: 'Fix bug 3', status: 'done' },
]
*/

find()

find() được sử dụng khi bạn muốn tìm phần tử mảng đầu tiên thỏa mãn điều kiện mà bạn đặt ra.

Điều kiện bạn đặt ra được thể hiện dưới dạng một callback, callback trả về true có nghĩa là thỏa mãn, trả về false là không thỏa mãn.

Cú pháp: array.find(function(currentValue, index, arr), thisValue). Trong đó

 • function(currentValue, index, arr): function callback chạy cho mỗi phần tử mảng.
  • currentValue: Giá trị của phần tử hiện tại
  • index: Không bắt buộc, là vị trí của phần tử hiện tại
  • arr: Không bắt buộc, là mảng mà chứa phần tử hiện tại
 • thisValue: Không bắt buộc, nếu truyền vào thì nó sẽ được làm giá trị this của function, nếu không truyền this sẽ là undefined.
var users = [
  { id: 1, name: 'Binh' },
  { id: 2, name: 'Trang' },
  { id: 3, name: 'Minh' },
];

// Tìm user có id là 2
var myId = 2;
var myInfo = users.find(function (user) {
  return user.id == myId;
});

console.log(myInfo); // {id: 2, name: "Trang"}

// Tìm phần tử đầu tiên trong mảng có giá trị lớn hơn 2
var numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
var n = numbers.find(function (item) {
  return item > 2;
});
console.log(n); // 3

findIndex()

findIndex() được sử dụng khi bạn muốn tìm vị trí của phần tử mảng đầu tiên thỏa mãn điều kiện bạn đặt ra.

Điều kiện bạn đặt ra được thể hiện dưới dạng một callback, callback trả về true có nghĩa là thỏa mãn, trả về false là không thỏa mãn.

Phương thức trả về -1 nếu không có phần tử mảng nào thỏa mãn điều kiện.

Cú pháp: array.findIndex(function(currentValue, index, arr), thisValue). Trong đó

 • function(currentValue, index, arr): function callback chạy cho mỗi phần tử mảng.
  • currentValue: Giá trị của phần tử hiện tại
  • index: Không bắt buộc, là vị trí của phần tử hiện tại
  • arr: Không bắt buộc, là mảng mà chứa phần tử hiện tại
 • thisValue: Không bắt buộc, nếu truyền vào thì nó sẽ được làm giá trị this của function, nếu không truyền this sẽ là undefined.
var users = [
  { id: 1, name: 'Binh' },
  { id: 2, name: 'Trang' },
  { id: 3, name: 'Minh' },
];

// Tìm vị trí của user có id là 2
var myId = 2;
var myIndex = users.findIndex(function (user) {
  return user.id == myId;
});

console.log(myIndex); // 1

// Tìm vị trí của phần tử đầu tiên trong mảng có giá trị lớn hơn 2
var numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
var n = numbers.findIndex(function (item) {
  return item > 2;
});
console.log(n); // 2

forEach()

forEach() được sử dụng khi bạn muốn duyệt các phần tử mảng.

Cú pháp: array.forEach(function(currentValue, index, arr), thisValue). Trong đó

 • function(currentValue, index, arr): function callback chạy cho mỗi phần tử mảng.
  • currentValue: Giá trị của phần tử hiện tại
  • index: Không bắt buộc, là vị trí của phần tử hiện tại
  • arr: Không bắt buộc, là mảng mà chứa phần tử hiện tại
 • thisValue: Không bắt buộc, nếu truyền vào thì nó sẽ được làm giá trị this của function, nếu không truyền this sẽ là undefined.
var users = [
  { id: 1, name: 'Binh' },
  { id: 2, name: 'Trang' },
  { id: 3, name: 'Minh' },
];

users.forEach(function (user) {
  console.log(user.name);
});

/*
Output:

Binh
Trang
Minh
*/

from()

from() được sử dụng khi bạn muốn tạo ra một mảng mới từ một đối tượng dạng mảng.

Đối tượng dạng mảng là đối tượng có thuộc tính length và các phần tử thì được đánh vị trí (đánh index) hoặc các đối tượng khả duyệt như Map, Set

Cú pháp: Array.from(object, mapFunction(currentValue, index), thisValue). Trong đó:

 • object: Bắt buộc, là đối tượng bạn muốn chuyển sang dạng mảng.
 • mapFunction(currentValue, index): Không bắt buộc, là một function hoạt động tương tự như array.map, sẽ duyệt lần lượt trên từng phần tử mảng.
  • currentValue: Giá trị của phần tử hiện tại đang xét.
  • index: Vị trí của phần tử hiện tại đang xet.
 • thisValue: Không bắt buộc, là giá trị this khi thực hiện mapFunction
var myArr = Array.from("123456", function (item, index, arr) {
  return item * 2;
});

console.log(myArr); // [2, 4, 6, 8, 10, 12]

includes()

includes() được sử dụng để kiểm tra một phần tử có xuất hiện trong mảng hay không. Phương thức này trả về true nếu phần tử mảng có xuất hiện, trả về false nếu phần tử mảng không xuất hiện.

Cú pháp: array.includes(element, start). Trong đó

 • element: Bắt buộc, là giá trị của phần tử muốn kiểm tra.
 • start: Không bắt buộc, là vị trí bắt đầu tìm kiếm trong mảng, mặc định là 0.
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var n = fruits.includes("Mango"); // true

indexOf()

indexOf() được sử dụng khi bạn muốn tìm vị trí (đầu tiên) của một phần tử trong mảng. Phương thức sẽ trả về -1 nếu không tìm thấy.

Cú pháp: array.indexOf(item, start). Trong đó:

 • item: Bắt buộc, giá trị của phần tử muốn tìm kiếm vị trí.
 • start: Không bắt buộc, là vị trí bắt đầu tìm kiếm, mặc định là 0.
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var a = fruits.indexOf("Apple"); // 2

isArray()

isArray() được sử dụng để kiểm tra một đối tượng có phải là array hay không. Phương thức trả về true nếu đối tượng là array, trả về false nếu không phải là array.

Cú pháp: Array.isArray(obj). Trong đó obj là đối tượng bạn muốn kiểm tra.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var isArray = Array.isArray(fruits); // true

join()

join() được sử dụng khi bạn muốn nối các phần tử của mảng thành một string.

Cú pháp: array.join(separator). Trong đó separator là giá trị sẽ nằm giữa các phần tử mảng sau khi được chuyển trành string, tham số này không bắt buộc, mặc định sẽ là dấu phẩy “,”.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var energy = fruits.join(); // "Banana,Orange,Apple,Mango"

keys()

keys() phương thức sẽ trả về một đối tượng Array Iterator với giá trị là các keys của mảng.

Cú pháp: array.keys(). Phương thức này không có tham số.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var fk = fruits.keys();

for (x of fk) {
  console.log(x);
}

/*
Output:

0
1
2
3
*/

length

length sẽ trả về số lượng phần tử có trong mảng, hoặc bạn có thể thay đổi số lượng phần tử trong mảng bằng cách gán giá trị mới cho thuộc tính này.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
console.log(fruits.length); // 4

fruits.length = 1;
console.log(fruits); // ["Banana"]

lastIndexOf()

lastIndexOf() được sử dụng khi bạn muốn tìm kiếm vị trí cuối cùng của một phần tử trong mảng mà bạn truyền vào. Phương thức trả về -1 nếu không tìm thấy.

Cú pháp: array.lastIndexOf(item, start). Trong đó:

 • item: Bắt buộc, giá trị của phần tử muốn tìm kiếm vị trí.
 • start: Không bắt buộc, là vị trí bắt đầu tìm kiếm, mặc định là 0.
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var n = fruits.lastIndexOf("Apple");
console.log(n); // 2

map()

map() được sử dụng khi bạn muốn làm thay đổi giá trị của các phần tử trong mảng theo một logic nào đó. Logic được thể hiện dưới dạng một callback, giá trị trả về của callback sẽ là giá trị mới cho phần tử mảng tương ứng.

Cú pháp: array.map(function(currentValue, index, arr), thisValue). Trong đó:

 • function(currentValue, index, arr): function callback chạy cho mỗi phần tử mảng.
  • currentValue: Giá trị của phần tử hiện tại
  • index: Không bắt buộc, là vị trí của phần tử hiện tại
  • arr: Không bắt buộc, là mảng mà chứa phần tử hiện tại
 • thisValue: Không bắt buộc, nếu truyền vào thì nó sẽ được làm giá trị this của function, nếu không truyền this sẽ là undefined.
var numbers = [2, 4, 6, 8];

var doubleNumbers = numbers.map(function(num) {
 return num * 2;
});

console.log(doubleNumbers); //  [4, 8, 12, 16]

pop()

pop() sẽ xóa phần tử cuối cùng trong mảng, đồng thời trả về phần tử vừa xóa.

Cú pháp: array.pop(). Phương thức này không có tham số.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var item = fruits.pop();

console.log(item); // Mango
console.log(fruits); // ["Banana", "Orange", "Apple"]

push()

push() được sử dụng để thêm một phần tử vào cuối mảng, đồng thời trả về độ dài của mảng.

Cú pháp: array.push(item1, item2, ..., itemX). Trong đó:

 • item1, item2, …, itemX: Bắt buộc, là các phần tử sẽ được thêm vào cuối mảng.
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var length = fruits.push("Kiwi");
console.log(fruits); // ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango", "Kiwi"]
console.log(length); 5


reduce()

reduce() được sử dụng khi bạn muốn thực thi một callback lên từng phần tử (từ trái qua phải) với một biến được “tích lũy” để trả về một giá trị duy nhất.

Cú pháp: array.reduce(function(total, currentValue, currentIndex, arr), initialValue). Trong đó:

 • function(total, currentValue, index, arr): Bắt buộc, là callback sẽ thực thi trên từng phần tử mảng.
  • total: Bắt buộc, là giá trị của tham số initialValue trong lần chạy đầu tiên, hoặc là giá trị trả về của callback này ở phần tử trước.
  • currentValue: Bắt buộc, là giá trị của phần tử hiện tại
  • index: Không bắt buộc, là vị trí của phần tử hiện tại.
  • arr: Không bắt buộc, là mảng mà phần tử hiện tại thuộc về.
 • initialValue: Không bắt buộc, là giá trị ban đầu cho biến total trong callback.
// Tính tổng các phần tử trong mảng numbers
var numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6];

var sum = numbers.reduce(function (total, number) {
  return total + number;
}, 0);

console.log(sum); // 21

reduceRight()

phương thức reduceRight() tương tự như reduce(), tuy nhiên reduceRight() sẽ thực thi callback lên từng phần tử theo thứ tự từ phải qua trái.

Cú pháp: array.reduceRight(function(total, currentValue, currentIndex, arr), initialValue). Trong đó:

 • function(total, currentValue, index, arr): Bắt buộc, là callback sẽ thực thi trên từng phần tử mảng.
  • total: Bắt buộc, là giá trị của tham số initialValue trong lần chạy đầu tiên, hoặc là giá trị trả về của callback này ở phần tử trước.
  • currentValue: Bắt buộc, là giá trị của phần tử hiện tại
  • index: Không bắt buộc, là vị trí của phần tử hiện tại.
  • arr: Không bắt buộc, là mảng mà phần tử hiện tại thuộc về.
 • initialValue: Không bắt buộc, là giá trị ban đầu cho biến total trong callback.
// Tính hiệu các phần tử trong mảng numbers theo chiều từ phải qua trái
var numbers = [2, 45, 30, 100];

var subtract = numbers.reduce(function (total, number) {
  return total - number;
}, 0);

console.log(subtract); // -177


reverse()

reverse() được sử dụng khi bạn muốn đảo ngược thứ tự các phần tử trong mảng. Tức là phần tử đầu sẽ trở thành phần tử cuối.

Cú pháp: array.reverse(). Phương thức này không có tham số.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.reverse();
console.log(fruits); // ["Mango", "Apple", "Orange", "Banana"]

shift()

shift() được sử dụng khi bạn muốn xóa phần tử đầu tiên của mảng, đồng thời trả về phần tử đó.

Cú pháp: array.shift(). Phương thức này không có tham số.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var item = fruits.shift();
console.log(fruits); // ["Orange", "Apple", "Mango"]
console.log(item); // Banana

slice()

slice() được sử dụng khi bạn muốn trích một mảng con từ vị trí n tới vị trí m trong mảng ban đầu. Lưu ý mảng được trích sẽ không bao gồm phần tử thứ m.

Cú pháp: array.slice(start, end). Trong đó:

 • start: Không bắt buộc, là vị bắt đầu bạn muốn trích, mặc định sẽ là 0. Bạn cũng có thể sử dụng số âm nếu muốn vị trí bắt đầu được tính từ cuối mảng (-1 là vị trí của phần tử cuối mảng).
 • end: Không bắt buộc, là vị trí kết thúc của mảng con muốn trích. Bạn cũng có thể sử dụng số âm nếu muốn vị trí kết thúc được tính từ cuối mảng (-1 là vị trí của phần tử cuối mảng).
var fruits = ["Banana", "Orange", "Lemon", "Apple", "Mango"];

// Mảng citrus được trích từ mảng fruits, trích từ phần tử index 1, tới phần tử index 3
var citrus = fruits.slice(1, 3);
console.log(citrus); // ["Orange", "Lemon"]

// Trích từ cuối mảng lên
var myBest = fruits.slice(-3, -1);
console.log(myBest); // ["Lemon", "Apple"]

some()

Phương thức some() sẽ giúp bạn kiểm tra một mảng có thỏa mãn điều kiện hay không. Điều kiện được thể hiện dưới dạng một callback duyệt lần lượt các phần tử mảng, nếu kết quả callback của một trong số các phần tử mảng trả về true, thì phương thức some() trả về true, nếu callback của tất cả các phần tử mảng trả về false, phương thức some trả về false.

Cú pháp: array.some(function(currentValue, index, arr), thisValue). Trong đó:

 • function(currentValue, index, arr): function callback chạy cho mỗi phần tử mảng.
  • currentValue: Giá trị của phần tử hiện tại
  • index: Không bắt buộc, là vị trí của phần tử hiện tại
  • arr: Không bắt buộc, là mảng mà chứa phần tử hiện tại
 • thisValue: Không bắt buộc, nếu truyền vào thì nó sẽ được làm giá trị this của function, nếu không truyền this sẽ là undefined.
// Kiểm tra mảng numbers có số nào là số lẻ hay không?
var numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
var hasOddNumber = numbers.some(function (item) {
  return item % 2 != 0;
});
console.log(hasOddNumber); // true

sort()

sort() được sử dụng khi bạn muốn sắp xếp các phần tử trong mảng theo chiều tăng dần hoặc giảm dần. Mặc định phương thức sort() sẽ sắp xếp mảng theo thứ tự bảng chữ cái theo chiều tăng dần. Trong trường hợp bạn muốn “tùy chỉnh” thứ tự sắp xếp, thì phương thức sort() cũng chấp nhận một tham số dưới dạng callback giúp bạn làm điều này.

Cú pháp: array.sort(function (a, b)). Trong đó function (a, b) (không bắt buộc) là callback để bạn tùy chỉnh thứ tự sắp xếp các phần tử trong mảng. Tham số a, b là một cặp phần tử trong mảng. Callback trả về >= 0 thì a và b sẽ không đổi chỗ, trả về < 0 thì a và b sẽ đổi chỗ cho nhau.

// Sắp xếp phần tử mảng theo thứ tự bảng chữ cái
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.sort();
console.log(fruits); // ["Apple", "Banana", "Mango", "Orange"]

// Sắp xếp mảng tăng dần
var numbers = [5, 3, 6, 1, 2];
numbers.sort();
console.log(numbers); // [1, 2, 3, 5, 6]

// Sắp xếp mảng giảm dần
var numbers = [5, 3, 6, 1, 2];
numbers.sort(function (a, b) {
  return b - a;
});
console.log(numbers); // [6, 5, 3, 2, 1]

splice()

splice() được sử dụng khi bạn muốn thay thế một số phần tử trong mảng bằng một số phần tử khác.

Cú pháp: array.splice(index, howmany, item1, ....., itemX). Trong đó:

 • index: Bắt buộc là vị trí bắt đầu thay thế, bạn có thể sử dụng số âm để tính vị trí từ cuối mảng lên (phần tử cuối cùng là -1).
 • howmany: Không bắt buộc, có bao nhiêu phần tử sẽ được thay thế, mặc định là 0.
 • item1,… itemX: Là các phần tử sẽ được thay thế vào mảng kể từ vị trí index.
// Thay thế 1 phần tử tính từ index 2 bằng các phần tử "Lemon", "Kiwi"
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.splice(2, 1, "Lemon", "Kiwi");
console.log(fruits); // ["Banana", "Orange", "Lemon", "Kiwi", "Mango"];

// Do các tham số item1,... itemX là không bắt buộc
// Nên chúng ta có thể sử dụng phương thức này để xóa hàng loạt các phần tử trong mảng, xet ví dụ dưới đây
// Xóa 2 phần tử mảng kể từ index 2
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.splice(2, 2);
console.log(fruits); // ["Banana", "Orange"]

toString()

toString() sẽ trả về một string từ mảng ban đầu, với các phần tử mảng ngăn cách nhau bằng dấu phẩy “,”.

Cú pháp: array.toString(). Phương thức này không có tham số.

Nếu bạn muốn tùy chỉnh ký tự ngăn cách giữa các phần tử mảng, thì có thể tham khảo phương thức join().

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var x = fruits.toString();
console.log(x); // "Banana,Orange,Apple,Mango"

unshift()

unshift() được sử dụng khi bạn muốn thêm một hoặc một số phần tử vào đầu mảng. Phương thức sẽ trả về số lượng phần tử trong mảng sau khi thêm.

Cú pháp: array.unshift(item1, item2, ..., itemX). Trong đó item1item2, …, itemX là các phần tử bạn muốn thêm vào đầu mảng.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var length = fruits.unshift("Lemon","Pineapple");
console.log(fruits); // ["Lemon", "Pineapple", "Banana", "Orange", "Apple", "Mango"]
console.log(length); // 6

valueOf()

Phương thức này hơi vô nghĩa, nó sẽ trả về y hệt như mảng ban đầu.

Cú pháp: array.valueOf(). Phương thức này không có tham số.

var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
var v = fruits.valueOf();
console.log(v); // ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"]

Tổng kết

Trên là toàn bộ các phương thức (hàm) xử lý mảng trong JavaScript. Trong đó có một số phương thức tương tự nhau mà mình có thể gom nhóm lại như sau:

Nhóm thêm, xóa vào đầu, cuối mảng

 • pop(): Xóa phần tử cuối mảng
 • push(): Thêm vào cuối mảng
 • shift(): Xóa phần tử đầu mảng
 • unshift(): Thêm phần tử vào đầu mảng

Nhóm check mảng:

 • every(): Kiểm tra tất cả phần tử mảng phải thỏa mãn điều kiện
 • some(): Kiểm tra một trong số các phần tử mảng có phần tử nào thỏa mãn điều kiện.
 • includes(): Kiểm tra trong mảng có phần tử bạn cần tìm hay không?

Nhóm tìm cái gì đó trong mảng:

 • find(): Tìm phần tử mảng đầu tiên thỏa mãn điều kiện
 • findIndex(): Tìm vị trí của phần tử mảng đầu tiên thỏa mãn điều kiện
 • indexOf(): Tìm vị trí đầu tiên của phần tử xuất hiện trong mảng.
 • lastIndexOf(): Tìm vị trí cuối cùng của phần tử xuất hiện trong mảng.

Tới đây là hết rồi, chúc các bạn học tập hiệu quả.