Một số command line tương tác với HDFS

2539

I. Một số command line hay sử dụng với HDFS

Tương tác với HDFS đơn giản hơn khi bạn biết một số command line sau:

Tip: Một số command khá tương đồng với các command có sẵn trong Linux

CommandTính năng
hdfs fsckHiển thị các thông tin “sức khỏe” của HDFS
hdfs dfs –ls <path> Hiển thị thư mục ở đường dẫn <path>
hdfs dfs –lsr <path>Hiển thị thư mục và cả các thư mục con ở đường dẫn <path>
hdfs dfs –mkdir <directory_name>Tạo thư mục <directory_name>
hdfs dfs –touchz <path/to/file>Tạo một file rỗng
hdfs dfs –du –s <path/to/file>Kiểm tra kích thước file
hdfs dfs –cat <path/to/file>Hiển thị nội dung file
hdfs dfs -copyFromLocal <local source> <hdfs destination> Copy file từ local vào HDFS
hdfs dfs -copyToLocal <hdfs source> <localdst>Copy file từ HDFS ra local
hdfs dfs -put <local source> <destination>Tương tự như -copyToLocal
hdfs dfs -get <hdfs source> <local destinationTương tự như -copyToLocal
hdfsdfs -count <path>Trả về số lượng thư mục, số lượng files và kích thước tổng ở đường dẫn <path>
hdfs dfs –rm <path>Xóa file trên HDFS
hdfs dfs -rm -r <path>Xóa thư mục trên HDFS
hdfs dfs -cp <source> <destination>Copy file trong HDFS
hdfs dfs -mv <source> <destination>Di chuyển các
hdfs dfs -rmdir <path>Xóa thư mục trong HDFS

II. Xem toàn bộ command line

Trên là một số command thường xuyên sử dụng để tương tác với HDFS. Còn để xem hết các command kèm theo cách sử dụng, bạn có thể chạy command sau:

hdfs dfs -help

Kết quả sẽ tương tự thế này

Usage: hadoop fs [generic options]
   [-appendToFile … ]
   [-cat [-ignoreCrc] …]
   [-checksum …]
   [-chgrp [-R] GROUP PATH…]
   [-chmod [-R] PATH…]
   [-chown [-R] [OWNER][:[GROUP]] PATH…]
   [-copyFromLocal [-f] [-p] [-l] … ]
   [-copyToLocal [-p] [-ignoreCrc] [-crc] … ]
   [-count [-q] [-h] …]
   [-cp [-f] [-p | -p[topax]] … ]
   [-createSnapshot []]
   [-deleteSnapshot ]
   [-df [-h] [ …]]
...