Các loại storage engine trong MySQL

0
I. Storage engine trong MySQL là gì Chúng ta đều biết rằng MySQL tổ chức dữ liệu dưới dạng các bảng, cột và hàng. Nhưng...

Sử dụng Master – Slave mySql trong Laravel 5

0
Tiếp tục câu chuyện của anh Nguyễn Văn A ở bài trước Đọc thêm Phần 1 Hồi 4. Sử dụng thực tế với laravel. Demo thì xong rồi,...

Master – Slave. Giải pháp giảm tải request, an toàn dữ liệu mysql

0
Dưới đây câu chuyện của anh Nguyễn Văn A trên con đường đi tìm cách tăng hiệu năng cho hệ thông tuyển dụng của...

Bài viết nổi bật